Gramex anker dom i sagen med Radio24syv

Af John R. Kristensen, adm. direktør, Gramex

Den 31. marts 2015 afsagde Østre Landsret dom i en sag anlagt af Radio24syv mod Gramex om størrelsen på vederlaget for udsendelse af musik i radioen.

Landsretten fastsatte i dommen et vederlag væsentligt over det, som Radio24syv havde nedlagt i sin påstand, men samtidig lavere end det, Gramex havde krævet.

Landsretten tilsidesatte dermed en afgørelse fra Ophavsretslicensnævnet i samme sag, hvor Nævnet i en kendelse i august 2013 havde givet Gramex medhold i, at det krævede vederlag var rimeligt.

Ophavsretslicensnævnet er et sagkyndigt nævn sammensat af personer med særlig kendskab til ophavsret og med en højesteretsdommer som formand. Nævnets opgave er at træffe endelige administrative afgørelser i sager vedrørende uenighed om størrelsen af vederlaget i forbindelse med benyttelse af beskyttede værker i overensstemmelse med ophavsretslovens tvangs- og aftalelicensbestemmelser.

Gramex anser det som af afgørende betydning, også for Gramex’ kunder, at Nævnets kompetence ikke undermineres. Muligheden for at få en hurtig, saglig og kompetent afgørelse i tvister om et vederlags størrelse har været en medvirkende årsag til, at vi i Danmark har et yderst velfungerende system til licensiering af musikrettigheder. Det er til gavn og glæde for såvel rettighedshaverne som for de mange, der erhvervsmæssigt anvender musik som en del af deres aktiviteter.

Af Landsrettens dom kan desuden udledes, at niveauet for vederlaget til Koda ikke er bestemmende for, hvor stort Gramex’ vederlag skal være. Det var en af Radio24syv’s principielle påstande, at Gramex ikke kunne have et højere vederlag end Koda, hvorfor Gramex ser med stor tilfredshed på, at Landsrettens dom kategorisk afviser dette.

– Gramex er naturligvis altid indstillet på, via pragmatiske forhandlinger, at indgå aftaler med kunderne, som begge parter kan leve med. Og vi strækker os gerne langt for at nå i mål. Men denne gang har det desværre ikke vist sig muligt, hvilket naturligvis er ærgerligt og derfor har jeg bedt vores advokat om at anke sagen.

Læs Østre Landsrets dom af 31. marts 2015

Læs Ophavsretslicensnævnets kendelse af 27. august 2013

Læs hos Mediawatch: Taleradio sætter “god og sund tradition” på spil