Hvad indebærer arbejdet i Gramex’ bestyrelse?

Overvejer du at stille op til Gramex’ bestyrelse, kan du her læse, hvad bestyrelsesarbejdet og ansvaret indebærer. 

Gramex ledes af en bestyrelse, der er valgt af medlemmerne på generalforsamlingen. Inden du stiller op til valg til bestyrelsen, skal du gøre dig klart, hvad arbejdet og ansvaret som medlem af bestyrelsen indebærer for dig.  

Hvad siger du ja til? Hvad er det for et ansvar du påtager dig? Hvad kræver det af dig og din tid?

Og allerførst: Hvad er det bestyrelsen laver i forhold til direktionen og generalforsamlingen?   

Hvem gør hvad?

Generalforsamlingen er det øverste besluttende organ i Gramex. Det er medlemmerne af Gramex, der på generalforsamlingen vælger, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og står blandt andet for at ansætte en direktion. Direktionen varetager den daglige ledelse og implementering af bestyrelsens strategi.  

Her kan du se, hvem der gør hvad:

Generalforsamling

 • valg af bestyrelse og revisor
 • vedtægtsforhold
 • væsentlige kapitalforhold
 • andre principielle forhold

Bestyrelse

 • ansættelse og afskedigelse af direktion
 • strategi og værdiskabelse
 • kapitalgrundlag og regnskab
 • særligt store dispositioner
 • overholdelse af regler og retningslinjer
 • risikostyring

Direktion

 • daglig ledelse
 • drift
 • organisation
 • implementering af strategi
 • opfølgning og rapportering

Hvad siger du ja til?

Som medlem af bestyrelsen er du valgt for at sikre Gramex’ interesser – ikke dine egne særinteresser. Når du træder ind i bestyrelsen, forpligter du dig derfor til at sætte personlige interesser til side og arbejde på kollektivets vegne for at tjene Gramex bedst muligt.

Som almindeligt bestyrelsesmedlem er du juridisk ansvarlig. Når du træder ind i Gramex’ bestyrelse, siger du altså ja til at sætte dig grundigt ind i sagerne og økonomien og deltage aktivt i det arbejde, der er påkrævet.  

Der gælder de almindelige regler om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar for bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at du som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage dig et personligt ansvar, hvis du handler uforsvarligt eller i strid med det, man kan forvente af et bestyrelsesmedlem.  

Du kan også blive draget personligt til ansvar, hvis bestyrelsen træffer afgørelser, der for eksempel påfører Gramex unødig risiko eller tab.  

Du har pligt til at erklære dig inhabil i behandlingen af sager, hvor du selv eller en nærtstående part har så stærke personlige eller økonomiske interesser i sagens udfald, at du må anses for inhabil i henhold til forvaltningsloven. Du skal hvert år underskrive en erklæring vedrørende interessekonflikt og inhabilitet. 

Du kan læse mere om de generelle opgaver, der påhviler en bestyrelse som Gramex’, i selskabsloven: 

Selskabsloven § 115

Hvor meget af din tid kræver det?

Bestyrelsesarbejdet i Gramex er lønnet. Det er det, fordi det er et arbejde, der i perioder er ganske tidskrævende. Det samlede bestyrelseshonorar udgør pt. 725.000 kroner, som fordeles til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til en af bestyrelsen besluttet fordelingsmodel baseret på den enkeltes ansvar og arbejdsopgaver. Honorarets størrelse er noget, der skal godkendes hvert år på Gramex’ ordinære generalforsamling.  

Du skal være klar på at sætte dig grundigt ind i vedtægter, regler, økonomi, forretningsplan, regnskab, gennemsigtighedsrapporter og andet, der har betydning for Gramex’ ledelse. Det er til tider kompliceret stof, som vil kræve ekstra tid og arbejde at sætte dig ind i – især hvis du er ny og ikke i forvejen kender til Gramex.  

Som bestyrelsesmedlem har du pligt til at deltage i bestyrelsens møder og forberede dig, så du kan deltage aktivt og konstruktivt i møderne. Bestyrelsen mødes 6 gange om året, og møderne varer typisk 3 timer. Forberedelsen består i at sætte dig grundigt ind i alle de sager, der er på dagsordenen, og det materiale, der knytter sig dertil og ligger til grund for de beslutninger, bestyrelsen skal træffe. 

Ud over de faste bestyrelsesmøder vil der typisk i løbet af året være ekstra møder, enten i form af egentlige bestyrelsesmøder for at træffe presserende beslutninger, der ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde, eller i form af diverse udvalgsarbejde. Der kan også i løbet af året afholdes bestyrelsesseminarer, hvor bestyrelsesmedlemmerne forventes at deltage.  

Medlemmer af bestyrelsen har desuden pligt til at deltage på Gramex’ generalforsamling.  

Valg til Gramex’ bestyrelse gælder for en treårig periode. 

Læs mere

Organisationen Bestyrelsen

Vedtægter og fordelingsgrundlag