Hvad indebærer arbejdet i Gramex’ bestyrelse?


Overvejer du at stille op til Gramex’ bestyrelse, kan du her få en ide om, hvad arbejdet indebærer.  

Gramex ledes af en bestyrelse, der er valgt af Gramex’ medlemmer på generalforsamlingen. Overvejer du at stille op til bestyrelsen, opfordrer vi dig til først at sætte dig ind, hvad arbejdet som medlem af bestyrelsen indebærer. Hvad er det, du siger ja til, og hvor meget af din tid kræver det? Det kan du få en ide om her.

Hvem gør hvad?

Generalforsamlingen er det øverste besluttende organ i Gramex. Det er medlemmerne af Gramex, der på generalforsamlingen vælger, hvem der skal sidde i bestyrelsen. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og står blandt andet for at ansætte en direktion. Direktionen varetager den daglige ledelse og implementering af bestyrelsens strategi.  

Her kan du se, hvem der gør hvad:


Generalforsamling

 • valg af bestyrelse og revisor
 • vedtægtsforhold
 • væsentlige kapitalforhold
 • andre principielle forhold


Bestyrelse

 • strategi og værdiskabelse
 • kapitalgrundlag og regnskab
 • særligt store dispositioner
 • overholdelse af regler og retningslinjer
 • risikostyring
 • ansættelse og afskedigelse af direktion


Direktion

 • daglig ledelse
 • drift
 • organisation
 • implementering af strategi
 • opfølgning og rapportering

Hvad siger du ja til?

Ved at træde ind i bestyrelsen siger du ja til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet og sætte dig ind i Gramex’ organisation, økonomi, forretning og aktuelle sager.

Du er valgt ind i bestyrelsen for at arbejde for Gramex’ bedste og skal derfor sætte eventuelle personlige særinteresser til side. Det betyder også, du skal erklære dig inhabil i behandlingen af sager, hvor du selv eller en nærtstående part har så stærke personlige eller økonomiske interesser i sagens udfald, at du må anses for inhabil i henhold til forvaltningsloven. Hvert år skal alle medlemmer af bestyrelsen underskrive en erklæring om interessekonflikt og inhabilitet.

Der gælder de sædvanlige regler for bestyrelsesmedlemmer om erstatningspligt, fuldmagt og ansvar. Det betyder, at du som bestyrelsesmedlem risikerer at pådrage dig et personligt ansvar, hvis du handler uforsvarligt eller i strid med det, man kan forvente af et bestyrelsesmedlem. Du kan også blive draget personligt til ansvar, hvis bestyrelsen træffer afgørelser, der for eksempel påfører Gramex unødig risiko eller tab. Gramex har tegnet en almindelig bestyrelsesansvarsforsikring, som alle medlemmer af bestyrelsen er dækket af.

Du kan læse mere om de generelle opgaver for en bestyrelse som Gramex’ i selskabsloven: 

Selskabsloven § 115

Hvor meget tid kræver det?

Bestyrelsesarbejdet i Gramex er lønnet. Det er det, fordi det er et arbejde, der i perioder er tidskrævende. Det samlede bestyrelseshonorar udgør pt. 762.000 kroner, som fordeles til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold til en af bestyrelsen besluttet fordelingsmodel baseret på den enkeltes ansvar og arbejdsopgaver. Honorarets størrelse er noget, der skal godkendes hvert år på Gramex’ ordinære generalforsamling.  

Du skal være klar på at sætte dig ind i vedtægter, regler, økonomi, forretningsplan, regnskab, gennemsigtighedsrapporter og andet, der har betydning for Gramex’ ledelse. Det er til tider kompliceret stof, som vil kræve noget ekstra tid og arbejde at sætte dig ind i, hvis du ikke i forvejen kender til Gramex.  

Som bestyrelsesmedlem skal du deltage i bestyrelsens møder og forberede dig, så du kan deltage aktivt. Bestyrelsen mødes 6 gange om året, og møderne varer typisk 3 timer. Forberedelsen består i at sætte dig ind i de sager, der er på dagsordenen, og det materiale, der knytter sig til og ligger til grund for de beslutninger, bestyrelsen skal træffe. 

Ud over de faste bestyrelsesmøder vil der typisk i løbet af året være ekstra møder, enten i form af egentlige bestyrelsesmøder for at træffe presserende beslutninger, der ikke kan vente til næste bestyrelsesmøde, eller i form af diverse udvalgsarbejde. Der kan også i løbet af året afholdes bestyrelsesseminarer, hvor bestyrelsesmedlemmerne skal deltage.  

Medlemmer af bestyrelsen skal desuden deltage på Gramex’ generalforsamling.  

Valg til Gramex’ bestyrelse gælder for en treårig periode. 

Læs mere


Hvem sidder i bestyrelsen?

Gramex’ organisation 

Vedtægter og fordelingsgrundlag