Musikere er hårdt ramt på trivslen

Ny forskning slår fast, at trivslen og den mentale sundhed blandt danske musikere er langt dårligere end i resten af befolkningen.

De senere år er vi ofte blevet mødt af personlige beretninger og nyhedsartikler, der beskriver de mange udfordringer med blandt andet depression, stress og angst i den danske musikbranche. Disse udfordringer skal de professionelle aktører i musikbranchen også tage et ansvar for at løse, men skal den mentale sundhed forbedres, er vi nødt til først at kende omfanget af problemet.

Derfor har Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling sammen med forskere fra University of Westminster i Storbritannien gennemført det hidtil største studie i Skandinavien af den mentale sundhed blandt skabende og udøvende danske musikere (herefter kaldt musikere).

Et udsnit af brancheaktører har samlet sig under Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling for blandt andet at belyse denne udfordring. Målet er at afdække omfanget af problemet, hvad der ligger bag og på den baggrund i fællesskab finde konkrete og meningsfulde løsninger, der kan styrke trivslen på tværs af branchen.

Musikere scorer lavt på lykkebarometret

Danmark kan bryste sig af en andenplads som verdens lykkeligste land ifølge World Happiness Report. Måler man danske musikere efter samme skala, er billedet et ganske andet. Blandt de mere end 1.800 musikere i undersøgelsen betegnes hele 17 procent som ulykkelige. Til sammenligning er tallet blot 3 procent blandt den brede befolkning. 24 procent af musikerne mistrives. I resten af samfundet mistrives kun 5 procent. 

”Det er naturligvis trist at læse sådanne tal og se, hvor slemt det står til med trivslen i vores branche set i forhold til resten af den danske befolkning. Det gør et stort indtryk på mig og understreger nødvendigheden af en fælles indsats for at bidrage til at skabe en sundere musikbranche for alle,” udtaler direktør i Koda, Gorm Arildsen, på vegne af Musiklivets Partnerskab.

Hveranden musiker har unormalt højt niveau af angst

Næsten halvdelen af deltagerne har et unormalt højt niveau af angst. Problemet er særlig udtalt for den yngre del af målgruppen. Ser man isoleret på de 25-29-årige, har 80 procent et unormalt højt angstniveau, og hele 15 procent har et niveau, der kategoriseres som alvorlig angst. Undersøgelsen peger desuden på, at køn er en afgørende faktor. Blandt mænd i musikbranchen har 40 procent et unormalt højt angstniveau, for kvinder er tallet helt oppe på 65 procent.

”Det er første gang, vi gennemfører forskning om trivslen i musikbranchen af dette omfang i Danmark, og formålet er, at finde ud af, hvor, hvordan og mod hvem vi skal sætte ind med konkrete initiativer og løsninger. Derfor er selve undersøgelsen også kun første skridt i vores samlede indsats. Det store arbejde med at udarbejde konkrete og realistiske løsninger på problemerne ligger foran os,” udtaler Gorm Arildsen.

Fælles løsninger skal løfte trivslen

Studiet udgør første fase i et større forskningsprojekt. I projektets næste fase indkaldes brancheaktører, musikere og eksperter til workshops. Med afsæt i forskningen skal disse workshops bidrage til at identificere konkrete og ambitiøse initiativer, der kan løfte trivslen på tværs af branchen. Målet er udkomme med en række konkrete anbefalinger til foråret, som branchen kan realisere.

”Mentale sundhedsudfordringer hos musikere verden over bliver i stigende omfang belyst, hvorfor vores resultater desværre ikke er overraskende. Derfor er det også meget vigtigt, at vi nu kan mødes med musikerne og branchen med det formål i fællesskab at skabe meningsfulde forandringer, som kan være med til at sikre en bæredygtig branche, hvor musikere kan trives,” udtaler Dr. George Musgrave, forsker på projektet.

Undersøgelsen

Projektet har modtaget støtte fra Velliv Foreningen. Velliv Foreningen arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud. Velliv Foreningen støtter projekter, der fremmer arbejdstrivsel og mental sundhed i arbejdslivet.

Bag partnerskabet

Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling er startet i 2022 på initiativ af en gruppe virksomheder og organisationer fra det danske musikliv, der ønsker at styrke det ledelsesmæssige samarbejde på tværs af branchens professionelle aktører. Vores vision er, at vi i fællesskab kan udvikle og udbrede vidensbaserede løsninger på tværgående udfordringer, der står i vejen for et mere bæredygtigt musikliv.

Læs mere på www.musiklivetspartnerskab.dk

Deadline for studielister: 1. december

Husk at få udfyldt studielister til Gramex på årets udgivelser i løbet af den næste uges tid.

Der er frost på ruden og julemusik i butikkerne. Det er nu, du skal i gang med at få udfyldt studielister på årets udgivelser. Så er det gjort, og alle kan få deres Gramex-penge til tiden.

Det tager heldigvis sjældent mere end 5 minutter at udfylde en studieliste online. Men nogle gange kan det tage lidt tid at indhente info på de medvirkende, så bare start med det samme.

Kommer din udgivelse først på gaden lige op til jul, kan du fint udfylde studielisten i forvejen. I Gramex har det ingen betydning, hvornår du anmelder din udgivelse – så længe det sker samme år som release. Og altså senest den 1. december.

Her kan du udfylde en studieliste

Ingen studieliste – ingen Gramex-penge

Hvorfor skal du overhovedet bruge tid på at lave studielister? Hvem skal gøre det? Hvad skal du anmelde, og hvad skal du ikke bruge tid på? Og hvordan gør du egentlig?

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om studielister her:

FAQ om studielister

Læs mere

FAQ – her er svar på de andre spørgsmål, vi får flest af

Udlandspenge til producenter i 2024

Er du et pladeselskab med penge til gode fra udlandet? De kommer i starten af det nye år.

Som vi tidligere har informeret om, er der enkelte mindre udbetalinger, vi har måttet udskyde i år, hvor der har været massivt fokus på at udskifte vores IT-systemer.

Det har også betydning for vores udbetalinger fra udlandet til producenterne, som vi gerne ville have udbetalt i december, men som først vil blive gennemført i starten af det nye år.

Beløbene kender vi ikke endnu, men der er tale om en meget begrænset sum til fordeling. Du hører fra os, så snart dine penge er på vej. Og du går naturligvis ikke glip af nogen penge imens.

Har du spørgsmål til det, er du som altid velkommen til at kontakte os.

Skriv til Gramex’ label-team

The rules are changing in 2024

The Ministry of Culture’s amendment of the foreign executive order on copyright will affect both customers and rights holders in Gramex from 2024.

From January 1, 2024, Gramex will start collecting payment for repertoire that we have not previously charged for. This is because we are required to represent sound recordings from, among others, the United States, alongside the repertoire we already represent.

The expansion of Gramex’s repertoire is a result of a ruling by the EU Court of Justice in 2020. Denmark is obligated to comply with EU rules, and therefore, the Ministry of Culture has amended Danish regulations, effective from January 1, 2024.

The new rules will have an impact on both customers, who pay Gramex to play music in public, and rights holders, to whom Gramex distributes the remuneration.

What does it mean for customers?

The new rules mean that our customers will experience having to pay more, as they will now have to pay for music that has been free to use until now. The increase will correspond to the expansion of the repertoire managed by Gramex.

Gramex will engage in dialogue with all customers in the coming period and prepare them for the changes. We fully understand that customers need time to adapt to the higher tariffs. Therefore, the new tariffs will be phased in gradually over the coming years.

Customers who use music in shops, cafes, restaurants, etc., will learn more about what the new rules mean to them in the coming months.

What does it mean for rights holders?

The new rules mean that performing artists, including Danish musicians, have the right to remuneration if they perform on, for example, an American release played on Danish radio. Thus, from next year, it will be even more important to register your international repertoire in Gramex.

Similarly, for labels and producers, the new rules mean that from 2024, they have the right to remuneration for airplay in Denmark of, for example, an American repertoire for which they hold producer rights.

As a consequence of the new rules, Gramex must distribute the remuneration we collect from our customers among a larger group of rights holders. We strive to ensure that the payment from our customers corresponds to the larger group of rights holders – that customers should pay one-to-one to use American repertoire. Our job is to secure the rights of performing artists and producers, and we work thoroughly to ensure full and fair payment to all rights holders.

More information for rights holders will follow in the new year. The first distribution of remuneration to rights holders for the new and expanded repertoire will take place in June 2025.

Questions?

We fully understand if you have questions regarding these new rules and how they will affect you from next year. Please, do not hesitate to get in touch with us:

Contact Gramex

Stay tuned

We will keep you up to date on the latest news and guidelines regarding the new rules from 2024 on our website here:

New rules from 2024

Nye spilleregler for Gramex fra 2024

Kulturministeriets ændring af udlandsbekendtgørelsen får betydning for både kunder og rettighedshavere i Gramex fra 2024.

Fra 1. januar 2024 begynder Gramex at indhente betaling for repertoire, vi ikke tidligere har opkrævet for. Vi skal nemlig til at repræsentere bl.a. amerikanske udgivelser på lige fod med det repertoire, vi allerede repræsenterer.

At Gramex fremover skal repræsentere et større repertoire, skyldes en dom ved EU-domstolen afsagt i 2020. Danmark er forpligtet til at overholde EU-reglerne, og Kulturministeriet har derfor ændret de danske regler med ikrafttræden 1. januar 2024.

De nye regler får betydning for både kunderne, der betaler til Gramex for at bruge musikken, og for rettighedshaverne, som Gramex fordeler pengene til.

Hvad betyder det for kunderne?

De nye regler betyder, at vores kunder vil opleve at skulle betale mere, da de fremover skal betale for musik, der indtil nu har været vederlagsfrit og altså gratis at bruge. Stigningen vil svare til forøgelsen af det af Gramex forvaltede repertoire.

Gramex vil den kommende tid gå i dialog med alle kunderne og forberede dem på de nye regler. Vi har fuld forståelse for, at kunderne har brug for tid til at tilpasse sig de højere tariffer. Derfor vil de nye tariffer blive indfaset gradvist over de kommende år.

De kunder, der bruger musik ude i butikker, cafeer, restauranter mv., hører mere om, hvad de nye regler betyder for dem, inden for de kommende måneder.

Hvad betyder det for rettighedshaverne?

De nye regler betyder, at udøvende kunstnere, herunder danske musikere, som noget nyt har ret til at modtage betaling, hvis de medvirker på fx en amerikansk udgivelse, som afspilles i dansk radio. Fra næste år bliver det altså endnu vigtigere at få at få anmeldt sit repertoire i udlandet til Gramex.

Tilsvarende for producenterne betyder de nye regler, at man fra 2024 har ret til betaling for afspilninger i Danmark af fx et amerikansk repertoire, man har producentrettigheder til.

Som konsekvens af de nye regler skal Gramex desuden fordele de vederlag, vi indhenter fra vores kunder, blandt en større gruppe rettighedshavere. Vi bestræber os på, at betalingen fra vores kunder modsvarer den større gruppe af rettighedshavere – at kunderne skal betale én til én for at afspille bl.a. det amerikanske repertoire. Vi er sat i verden for at sikre kunstneres og producenters rettigheder, og vi arbejder naturligvis målrettet for at sikre fortsat fuld og fair betaling til alle rettighedshavere.

Nærmere information til rettighedshaverne følger i det nye år. Første distribution af vederlag til rettighedshaverne for det udvidede repertoire vil ske i forbindelse med Gramex’ hovedudbetaling i juni måned 2025.

FAQ

Få svar på nogle af de mest oplagte spørgsmål til de nye regler her:

FAQ om nye spilleregler

Spørgsmål?

Vi har fuld forståelse for, at du kan have spørgsmål til de her nye spilleregler for Gramex, og hvad det betyder for dig fra næste år. Du er derfor meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Kontakt os

Følg med

Du kan følge med og fremover finde info om de nye spilleregler på vores hjemmeside:

www.gramex.dk/nyespilleregler

Tilmeld nyhedsbrev

Vil du have information direkte i indbakken, kan du tilmelde dig Gramex’ nyhedsbrev her:

Tilmeld nyhedsbrev

Ny fordelingspolitik vedtaget

Gramex’ medlemmer bakker op og godkender bestyrelsens ændringsforslag.

Et flertal af Gramex’ medlemmer har nu vedtaget et forslag fra en samlet bestyrelse til ændring af Gramex’ fordelingspolitik. Det skete på en ekstraordinær generalforsamling 24. oktober med det ene punkt på dagsordenen.

At medlemmerne bakker op om at ændre fordelingen til kunstnerne, glæder alle i bestyrelsen – ikke mindst Gramex’ vicebestyrelsesleder Sara Indrio:

– Jeg ser frem til at få det nye system implementeret via den model, som Gramex’ bestyrelse nu skal finpudse. Den her modernisering af fordelingen er noget, vi i kunstnergruppen har arbejdet sammen om i al den tid, jeg har været en del af bestyrelsen. Og også før jeg blev valgt ind. Så en stor tak for indsatsen og det stærke samarbejde til Thomas, Søs og Jens i bestyrelsen!

– Jeg ved, at en modernisering af fordelingssystemet er noget, der også har været efterspurgt blandt mange af Gramex’ medlemmer. Samtidig har vi i bestyrelsen fuld forståelse for de medlemmer, der har valgt at stemme imod forslaget. Selvom de ikke havde flertal, tager vi naturligvis alle stemmer alvorligt, så det er noget, vi er bevidst om også fremadrettet, siger Sara Indrio.

Hvad sker der så nu?

Med godkendelsen af ændringsforslaget har medlemmerne nu vedtaget at indføre fast track-værdi på kunstnersiden, som man allerede har på producentsiden. Det betyder, at alle tracks får samme minutværdi uanset antal medvirkende. Samtidig fordeles vederlaget inden for tracket mellem de forskellige medvirkende, så deres rolle(r) svarer til en andel af det samlede tracks værdi.

Indførelsen af fast trackværdi er første led i en modernisering af fordelingen til kunstnerne i Gramex. Nu fortsætter arbejdet blandt kunstnerne i bestyrelsen for at finpudse modellen for et nyt fordelingsgrundlag, som er den konkrete udmøntning af fordelingspolitikken, og altså beskriver alle de konkrete detaljer. De forventer blandt andet at introducere en ny rolle som kunstnerisk producer samt give kunstnerne mulighed for at blive honoreret for flere instrumenter på samme track.

Samtidig sætter Gramex’ administration hurtigst muligt gang i det udviklingsarbejde, der skal muliggøre implementeringen af i første omgang fast trackværdi i Gramex’ systemer.

Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen

Forslag til ændring af fordelingspolitik

Om ekstraordinær generalforsamling 24. oktober

Om medlemsmødet 5. september

Oktober-udbetaling til medlemmerne

Vi har udbetalt Gramex-penge til knap 3.000 rettighedshavere med afspilninger i Danmark eller udlandet.

Er du en af de musikere, artister, pladeselskaber eller selvudgivere, der har fået penge i den her omgang? Det kan du tjekke på Mit Gramex. Det er også her, du kan hente en opgørelse over udbetalingen og se detaljer om din udbetaling og dine danske afspilninger.

Pengene er gået ind på din NemKonto – eller gør det hurtigst muligt.

Gå til Mit Gramex

Dét får du penge for i dag

Gramex udbetaler i denne omgang knap 11 millioner kroner. Udbetalingen indeholder opsamlinger og reguleringer for 2022 til både kunstnere og producenter, som for eksempel skyldes efterrapporteringer fra DR, korrektioner i rettigheder og registreringer af studielister modtaget efter deadline.

Herudover er der betalinger til kunstnerne for afspilninger i udlandet. Samtidig sender vi penge den anden vej til udenlandske producenter via søsterorganisationer og agenter.

Til december forventer vi at udbetale penge fra udlandet til producenterne samt tilgodehavender for afspilninger i 2020 og 2021, midler fra Performex og blankmedier, erhvervskopiering og diverse mindre afregnings-områder.

Afspilninger i 2023 udbetaler vi som altid først til sommer, når året er gjort op, og årsregnskabet er godkendt af generalforsamlingen.

Udbetaling til kunstnere | Udbetaling til producenter

Tjek Mit Gramex

Du kan tjekke din udbetaling på Mit Gramex. Er du medlem som både kunstner og producent, kan du under “Udbetalinger” vælge i drop down-menuen, om du vil se din udbetaling som kunstner eller som producent.

Som noget nyt i år kan du også se detaljer om din udbetaling og dine danske afspilninger. Du kan se detaljerne online eller downloade dem. Klik på “Detaljer” til højre for dagens udbetaling og klik dig videre på “Vis” for at se mere. Du kan også downloade et fuldt track breakdown.

Dog kan du ikke se detaljer på betalinger fra udlandet. Det skyldes, at vi i langt de fleste tilfælde ikke modtager de data fra vores internationale søsterorganisationer. Du skal i stedet tjekke din udbetalingsopgørelse, hvor du kan se, hvor i verden du har fået penge fra, samt hvilken organisation og periode det drejer sig om. Klik “Vis” til højre for udbetalingen for at se opgørelsen.

Gå til Mit Gramex

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til din udbetaling eller driller dit login, er du velkommen til at kontakte os. Telefonen er ekstra åben i dag til klokken 15 i stedet for i morgen torsdag, hvor telefonen lukker kl. 11.30.

Er der telefonkø eller frokostpause (kl. 12-12.30), eller har du spørgsmål, vi alligevel skal undersøge nærmere, kan du med fordel skrive til os i stedet. Så vender vi tilbage til dig, så hurtigt vi kan.

Kontakt os

Læs mere

Internationale aftaler

1. december er deadline for studielister

Du har stadig masser af tid til at få udfyldt studielister til Gramex på årets udgivelser.

Det er blevet mørkt og koldt og vådt udenfor. Det betyder som altid, at det er ved at være tid til at få udfyldt studielister på årets udgivelser. Så er det gjort, og alle kan få deres Gramex-penge til tiden.

Der tager heldigvis sjældent mere end 5 minutter at udfylde en studieliste online.

Kommer din udgivelse først på gaden lige op til jul, kan du fint udfylde studielisten i forvejen. I Gramex har det ingen betydning, hvornår du anmelder din udgivelse – så længe det sker samme år som release. Og altså senest den 1. december.

Her kan du udfylde en studieliste

Ingen studieliste – ingen Gramex-penge

Hvorfor skal du overhovedet bruge tid på at lave studielister? Hvem skal gøre det? Hvad skal du anmelde, og hvad skal du ikke bruge tid på? Og hvordan gør du egentlig?

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om studielister her:

FAQ om studielister

Læs mere

FAQ – her er svar på de andre spørgsmål, vi får flest af

Haves: Godt studiejob i København

Søges: IT-studerende på jagt efter et fleksibelt studiejob 12-18 timer om ugen.

Gramex er en nonprofit organisation i dansk musikliv. Vi sikrer betaling til de udøvende musikere og pladeselskaber, når deres musik bliver spillet offentligt i fx radio og tv.

Har du lyst til at hjælpe os med at vedligeholde og udvikle de IT-systemer og databaser, som er helt afgørende i vores arbejde for at hjælpe vigtige penge ud til musikkens rettighedshavere?

Så er du måske vores nye kollega.

Arbejdsopgaver

Som studentermedhjælper i IT-afdelingen vil du sammen med vores IT-team deltage i drift og udvikling af vores nye IT-platform, som er blevet implementeret i år. Der vil derfor være rig mulighed for at tage del i udviklingen af vores fremtidige IT-miljø.

Vi anvender et hostet Windows- og Linux-miljø, som primært bruges til at analysere og bearbejde store datamængder, der bliver indberettet af dels vores kunder, når de afspiller musik i radio og tv, og dels vores medlemmer, når de udgiver ny musik.

Vores IT-platform er helt ny, og de systemer, vi anvender, er netop taget i drift. Vi er lige nu i en vigtig udviklingsfase, hvor vi skal sørge få at få det allerbedste ud af vores systemer.

Derfor har vi behov for dit friske input og dine bud på, hvad vi kan gøre for at få det bedste ud af vores nye systemer.

Om dig

Du læser måske på IT-universitetet eller noget andet, der kan kombineres med et studiejob som det her. Uanset hvad du læser eller laver ved siden af, vil det være en fordel, hvis du har kendskab til (nogle af) de her services, vi bruger i det daglige:

 • Windows Server
 • Linux Server (Ubuntu)
 • Azure
 • MSSQL/MYSQL
 • DB2
 • Office365
 • PHP
 • Javascript
 • WordPress
 • LAMP på linux-servere
 • PowerBI

Vi tilbyder

Vi kan tilbyde et godt og fleksibelt studiejob 12-18 timer om ugen med arbejdsplads tæt ved Vesterport Station i København. Vi tager selvfølgelig hensyn til eksamensperioder og er til at tale med, så du kan få jobbet til at hænge sammen med dit studie.

Som arbejdsplads er Gramex et sted med flad struktur, gode sociale relationer og en stærk interesse for musik. Vi beskæftiger pt. 25 medarbejdere, hvor mange selv er musikere. Og sætter kæmpe pris på studentermedhjælpere, der bidrager med nye input og er med til at skubbe til grænserne for, hvordan vi gør tingene.

Vi tilbyder desuden:

 • fleksible forhold og mulighed for hjemmearbejde
 • sparring med et team af erfarne IT-kolleger
 • god frokostordning
 • løn efter aftale

Søg stillingen

Lyder jobbet som noget for dig, så send en kort ansøgning og et kortfattet CV til IT-chef Torben Stryg på tls@gramex.dk hurtigst muligt.

Vil du høre mere om jobbet, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Torben på mail eller på telefon 33 85 32 05.

Gramex ønsker at fremme ligestilling og diversitet og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen uanset køn, alder, religion, etnisk baggrund, seksuel orientering, handicap og musiksmag.

Læs mere